Údaje zpracovávané obcí

Osobní údaje zpracovávané pro splnění právní povinnosti:

 • Agenda Ověřování (dle zákona 21/2006 Sb., o ověřování, vyhlášky 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinnou a o ověřování pravosti podpisu, zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích) – jméno, příjmení, titul, datum narození, místo narození, rodné číslo, trvalé bydliště, číslo dokladu totožnosti, vlastnoruční podpis.
 • Agenda Czech point (dle zákon 128/2000 Sb., o obcích, zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, zákon 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změně některých zákonů, 500/ 2004 Sb., správní řád, zákon 269/1994 Sb., o rejstříku trestů, zákon 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, zákon 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, zákon 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zákon 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, vyhláška 364/2009 Sb., o kontaktních místech veřejné správy, Vyhláška 193/2009 Sb. o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů) - jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, rodné příjmení, trvalé bydliště, číslo dokladu totožnosti, podpis.
 • Agenda Spisová služba (dle zákona 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) – veškeré osobní údaje.
 • Agenda Evidence obyvatel (dle zákon 111/2009 Sb., o základních registrech, zákon 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, vyhláška 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, 500/2004 Sb., správní řád, zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 561/2004 Sb., školský zákon) - jméno, příjmení, titul, datum narození, místo narození, rodné číslo, trvalé bydliště, doručovací adresa, předchozí pobyt, číslo OP, omezení způsobilosti, údaje k opatrovníkovi, oprávněná osoba, podpis.
 • Agenda Volby a referenda (dle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu, 1/1993 Sb., Ústava České republiky, 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, zákon 128/2000 Sb., o obcích, prováděcí právní předpisy k volebním zákonům - základní identifikační údaje, státní občanství, volební právo a jeho případné omezení, číslo dokladu totožnosti, účast při hlasování, v případě členů okrskových volebních komisí údaje nezbytné pro výkon činnosti člena komise a pro jeho odměňování, v případě kandidátů a zmocněnců identifikační údaje dle kandidátní listiny a čestného prohlášení kandidáta, v případě petentů u nezávislých kandidátů identifikační údaje dle náležitostí petice, omezená svéprávnost, podpis, údaje o zdravotním stavu.
 • Agenda Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. (dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) - jméno a příjmení a titul, datum narození, trvalé bydliště, e-mailová adresa, datová schránka, podpis.
 • Agenda Místní poplatky (dle 280/2009 Sb., daňový řád, zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 182/2006 Sb., insolvenční zákon, 128/2000 Sb., zákon o obcích, 128/2000 Sb., zákon o obcích, obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku ze psů) - jméno a příjmení a titul, trvalé bydliště, telefon, emailová adresa.
 • Agenda Hřbitovní poplatky (dle zákon 128/2000 Sb., o obcích, zákon 256/2001 Sb., o pohřebnictví) - jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, vlastnoruční podpis, číslo hrobu.
 • Agenda Vodné a stočné (dle zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, 280/2009 Sb., daňový řád, zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 182/2006 Sb., insolvenční zákon, 128/2000 Sb., zákon o obcích) - jméno a příjmení a titul, trvalé bydliště, telefon, rodné číslo.
 • Agenda Kácení dřevin (dle zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhláška 175/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny) - jméno a příjmení a titul, trvalé bydliště, vlastnoruční podpis, datová schránka.
 • Agenda Stížnosti (dle zákon 128/2000 Sb., o obcích, zákon 500/2004 Sb., správní řád, zákon 85/1990 Sb., o právu petičním, věcně příslušné zákony) - jméno a příjmení a titul, datum narození, trvalé bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, datová schránka, doručovací adresa, vlastnoruční podpis.
 • Agenda Zvláštní příjemce důchodů (dle zákon 128/2000 Sb., o obcích, 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon 111/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, 500/2004 Sb., správní řád, zákon 582/1991 Sb., o organizaci a provádění soc. zabezpečení, zákon 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění) - jméno a příjmení a titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, místo pobytu, státní příslušnost, datová schránka, zdravotní stav, spis klienta - sociální šetření.
 • Agenda Přidělení čísla popisného (dle 183/2006 Sb., stavební zákon, 500/2004 Sb., správní řád, zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zákon 128/2000 Sb., o obcích) - jméno a příjmení a titul, trvalé bydliště, vlastnoruční podpis, doručovací adresa, datová schránka.
 • Agenda Jednání Rady a Zastupitelstva (dle zákon 128/2000 Sb., o obcích) - jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, předmět podkladu pro jednání.
 • Agenda Kontrolní činnost (dle zákon 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákon 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), vyhláška 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. A zákona č. 123/2003 Sb., zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon 128/2000 Sb., o obcích) - jméno a příjmení a titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, datová schránka, vlastnoruční podpis.
 • Agenda Účetnictví (dle zákon 128/2000 Sb., o obcích, zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, vyhláška 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, zákon 370/2017 Sb., o platebním styku) - jméno a příjmení a titul, trvalé bydliště, podpis, datum narození, IČO/DIČ, datová schránka, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa sídla v případě faktury FO, bankovní spojení.
 • Agenda Obchodní vztahy (dle zákon 128/2000 Sb., o obcích, zákon 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 89/2012 Sb., občanský zákoník) - jméno a příjmení a titul, datum narození, trvalé bydliště, kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefon, datová schránka, IČO/DIČ, bankovní spojení, vlastnoruční podpis.
 • Agenda Pronájmy pozemků (dle zákon 128/2000 Sb., o obcích, zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, 89/2012 Sb., občanský zákoník) - jméno a příjmení a titul, datum narození, trvalé bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, datová schránka, insolvence.
 • Agenda Pronájmy bytových a nebytový prostor (dle zákon 128/2000 Sb., o obcích, zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, 89/2012 Sb., občanský zákoník) - jméno a příjmení a titul, datum narození, místo narození, rodné číslo, trvalé bydliště, typ místa pobytu, státní příslušnost, e-mailová adresa, telefonní číslo, datová schránka, zaměstnavatel, výše příjmu, osoby sdílející společnou domácnost, nesvéprávnost, insolvence, stav, příbuzenský vztah, průkaz totožnosti, žádost o nájem, vlastnoruční podpis, údaje o zdravotním stavu
 • Agenda Ekonomická historie plateb nájemného (dle zákon 128/2000 Sb., o obcích, zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, 89/2012 Sb., občanský zákoník) - jméno a příjmení a titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, datová schránka, vlastnoruční podpis
 • Agenda Vymáhání dlužných částek (dle zákon 128/2000 Sb., o obcích, 280/2009 Sb., daňový řád) - jméno a příjmení a titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, datová schránka, místo narození, místo pobytu, státní příslušnost, vlastnoruční podpis.
 • Agenda Personální agenda (dle zákon 128/2000 Sb., o obcích, zákoník práce 262/2006 Sb., zákon 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákon 251/2005 Sb., o inspekci práce, zákon 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků, nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, nařízení vlády 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon 120/2001 Sb., exekuční řád, zákon 182/2006 Sb., insolvenční, zákon 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálních zabezpečení, zákon 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nařízení vlády 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, zákon 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění) - jméno a příjmení a titul, trvalé bydliště, vlastnoruční podpis, datum narození, rodné číslo, místo narození, e-mailová adresa, stát narození, státní příslušnost, místo pobytu, zdravotní pojišťovna, rodné příjmení, předchozí zaměstnavatel, doklady o vzdělání, osobní spis, platový výměr, výpis z rejstříku trestů, zdravotní prohlídky, sjednaná mzda, bonusy, číslo účtu k poukázání mzdy, pracovní zařazení.
 • Agenda platy, mzdy, odměny (dle zákon 128/2000 Sb., o obcích, zákoník práce 262/2006 Sb., zákon 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákon 251/2005 Sb., o inspekci práce, zákon 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků, nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, nařízení vlády 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon 120/2001 Sb., exekuční řád, zákon 182/2006 Sb., insolvenční, zákon 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálních zabezpečení, zákon 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nařízení vlády 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, zákon 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění) - jméno a příjmení a titul, trvalé bydliště, vlastnoruční podpis, datum narození, rodné číslo, místo narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, stát narození, státní příslušnost, místo pobytu, zdravotní pojišťovna, rodné příjmení, předchozí zaměstnavatel, stav, rodinný příslušník, děti, zdravotní stav, doklady o vzdělání, osobní spis, platový výměr, výpis z rejstříku trestů, zdravotní prohlídky, invalidita, zdravotní znevýhodnění, žádost o příspěvky, potvrzení o pracovní neschopnosti, sjednaná mzda, bonusy, číslo účtu k poukázání mzdy, pracovní zařazení, zpráva lékaře o provedení vstupní prohlídky, technický průkaz vozidla.
 • Agenda Vedení obecní kroniky (dle zákon 132/2006 Sb., o kronikách obcí) - jméno a příjmení a titul, datum narození, trvalé bydliště, stav.
 • Agenda Obecní knihovna (dle zákon 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, zákon 128/2000 Sb., o obcích) - jméno a příjmení a titul, datum narození, trvalé bydliště, podpis.
 • Agenda Veřejné zakázky (dle zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv), zákon 128/2000 Sb., o obcích) - jméno a příjmení a titul, datum narození, trvalé bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, datová schránka, insolvence, podpis.
 • Agenda Výběrové řízeni (dle zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv), zákon 128/2000 Sb., o obcích) - jméno a příjmení a titul, datum narození, trvalé bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, datová schránka, insolvence, podpis.
 • Agenda Zásahová jednotka PO obce (dle zákon 128/2000 Sb., o obcích, zákon 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně, vyhláška 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákon o požární ochraně ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb., nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní
  způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek
  sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků) - jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, zdravotní stav, podpis.
 • Agenda Poskytování pečovatelských služeb (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 89/2012 Sb., občanský zákoník) – jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, telefon, informace o zdravotním stavu v souvislosti s poskytováním péče.